Verkoopsvoorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door Vlacora BVBA. Vlacora verkoopt tickets en biedt gerelateerde diensten die toegang verlenen tot evenementen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Vlacora BVBA, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Vlacora BVBA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

- U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
- Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving.
- Vlacora BVBA heeft het recht om de bestelling, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
- Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. 
- Na betaling van je tickets krijg je een bevestiging via mail.
- De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
- Vlacora BVBA behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude.  In deze gevallen zal Vlacora BVBA de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

- Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email, die ook geldig is als inkomticket.
- Breng de bevestigingsmail mee naar het event.
- De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Vlacora BVBA door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Vlacora BVBA noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Gebruik

- Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.
- Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
- Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.
- Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.
- Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.
- Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.
- De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Vlacora BVBA behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd.  Noch de oorspronkelijke koper noch een  daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. Vlacora BVBA behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Bezorgen van tickets aan derden

- Vlacora BVBA acht zich slechts gebonden aan huidige algemene voorwaarden ten aanzien van de bij haar gekende en geregistreerde besteller van tickets.

Wijzigingen of afgelasting

 In het kader van de coronapandemie kan de overheid bijkomende maatregelen opleggen, zoals het gebruik van het Covid Safe Ticket, om de toegang tot het evenement te verzekeren. Weigering om hieraan te voldoen, vormt op geen enkele manier een reden voor de terugbetaling van je ticket.
- Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator van de voorstelling. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.
- Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij Vlacora BVBA geregistreerde besteller.
- Afgelastingen en/of wijzigingen in het programma geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

 

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.
VARIA

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld op  info@ticketfamily.be

Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Gent.